Paliwa alternatywne

Paliwa alternatywne

Musimy pamiętać o konieczności minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, oraz o tym, że produkcja bezodpadowa, jest możliwa tylko w teorii. Podczas produkcji wykorzystujemy surowce, wytwarzamy odpady poprodukcyjne, a gdy już produkt się zużył, również staje się odpadem. Najprostszym rozwiązaniem, by pozbyć się odpadów, jest unieszkodliwianie poprzez składowanie, czyli deponowanie odpadów na wydzielonych i przeznaczonych do tego celu miejscach, czyli składowiskach odpadów. Jednak nie rozwiązuje to problemu istnienia odpadów, ulokowanych na składowiskach, nagromadzonych w setkach tysięcy ton na poszczególnych kwaterach, które pozostawiamy w spadku kolejnym

pokoleniom.

Według prawodawstwa polskiego w hierarchii postępowania z odpadami zawartej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. o odpadach (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006, str. 9) składowanie odpadów jest ostatnim i najmniej pożądanym sposobem postępowania z odpadami. Dlatego te PUK Sp. z o.o. mając na uwadze odzysk odpadów, uruchomiła przerób odpadów na paliwa alternatywne, w procesie odzysku R15 – przetwarzanie odpadów w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

Proces polega na wstępnym doborze określonych odpadów o postaci stałej, innych niż niebezpieczne, typu tworzywa sztuczne, guma, różnego rodzaju opakowania, tekstylia, włókniny, drewno itp., czyli odpady posiadające odpowiednią wartość energetyczną oraz określone parametry fizykochemiczne. Następnie odpady są poddawane obróbce mechanicznej polegającej na kruszeniu, rozdrabnianiu, mieszaniu, homogenizacji i separacji zanieczyszczeń. Później gotowy przemiał jest kontrolowany i przygotowywany do wywozu, jako pełnowartościowe paliwo zastępcze o parametrach zgodnych z wymaganiami odbiorców.

Głównymi odbiorcami paliw zastępczych są cementownie, gdzie odpady palne, wykorzystywane są w procesach odzysku energii podczas wypału klinkieru w piecach obrotowych.

TOP
WSTECZ
Skip to content Secured By miniOrange