Ogłoszenie nr 2024/BZP 00331302/01 z dnia 20/05/2024r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — Dostawy

Dostawa w  ramach leasingu operacyjnego nowego samochodu ciężarowego 4x2 typu „hakowiec” z wciąganą na podwoziu hakowym cysterną asenizacyjną w ilości 1 szt.

 

Ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych  2024/BZP 00331302 z dnia 20 maja 2024

Ofertę należy złożyć do dnia  05.06.2024 do godziny 10:00.

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0496585e-1693-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-0496585e-1693-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

TOP
Skip to content