Polityka prywatności

Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. AMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z
o. o. w Hajnówce przy ulicy Łowczej 4, wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII
Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 000125901 zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pani Elżbiety Kośko,
z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
pocztą elektroniczną, na adres e-mail: – iod@puk-hajnowka.pl lub
listownie, na adres siedziby administratora: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Łowcza 4 17-200 Hajnówka

3. CEL PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH,
Strony w domenie https://www.puk-hajnowka.pl/ mogą zawierać adresy skrzynek
mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na
przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu
przesłania odpowiedzi na przesłane pytania
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
Niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe , gdy wystąpią z żądaniem, w
oparciu o stosowna podstawę prawną.
 podmioty przetwarzające je na nasze zlecenie

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji.
6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania i
usunięcia.

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

8. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.

9. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez
administratora danych.

10. INFORMACJA O PROFILOWANIU
Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.

11. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim spoza EOG lub
organizacji międzynarodowej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - portal Facebook

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o .o. w Hajnówce przy ulicy Łowczej 4

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o.
można skontaktować się pod adresem email: iod@puk-hajnowka.pl

3. Pana/Pani dane osobowe na Portalu Facebook: Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Sp. z o.o. (https://www.facebook.com/PUK.Hajnowka) są przetwarzane w celach:
• w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Hajnówkawita na portalu społecznościowym
Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i
informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń,
które organizujemy i które odbywają się na terenie miasta, budowaniu i utrzymaniu
społeczności z nami związanej,
• w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook
(komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod
którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Administratora,
• w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu
korzystania z fanpage’a,
• Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu
cofnięcia zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO),
• Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów
ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez
Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce przetwarza dane
osobowe osób, które:
• dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
• opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na
fanpage’u,
• opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na
fanpage’u,
• opublikowały recenzję na fanpage’u,
• wysłały wiadomość prywatną do administratora fanpage’a poprzez funkcję „wyślij
wiadomość”.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania
fanpage’a Administratora.

6. Odbiorcą Pana/Pani danych jest Administrator strony PUK.Hajnowka
(www.facebook.com/PUK.Hajnowka).

7. W związku ze specyfikacją portalu Facebook informacje o osobach obserwujących
fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane
przez użytkowników są jawne.

8. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
oraz nie będą profilowane przez Administratora strony Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych Sp. z o.o. (www.facebook.com/PUK.Hajnowka) na portalu Facebook.

TOP
Skip to content